Povstiudvalgsmøde

Tirsdag den 11. december kl. 17, provstikontoret
Til stede: Peter Sendbergs, Lene Offersgaard, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus, Morten Milland Samuelsen og Erik Würtz Nielsen. Afbud: Mogens Kühn Pedersen og Lene Hesselballe. Referat: Jørgen Laursen

1) Haralds sogn: Ansøgning om 5% midler kr. 21.947,02
Morten forlod mødet under punkt 1 - 3.
Ansøgning imødekommet.

2) Haralds sogn: Ansøgning o 5% midler kr. 17.900
Ansøgning imødekommet for beløb med tillæg af moms.

3) Haralds sogn: Ansøgning om 5% midler kr. 32.633,75
Ansøgning imødekommet.

4) Bagsværd sogn: Ansøgning om 5% midler kr. 99.803
Ansøgning imødekommet.

5) Bagsværd sogn: Ansøgning om 5% midler kr. 119.641
Udgår. Dækket af punkt 4.

6) Bagsværd sogn: Ansøgning om 5% midler kr. 188.095
Ansøgning imødekommet under forudsætning af at udgiften til renovering af præstebolig er afholdt i indeværende år. Hvis ikke må ansøgning fremsendes til næste år.

7) Stengård sogn: Ansøgning om brug af frie midler til anlæg i 2018
Ansøgning er godkendt på mail.

8) Gladsaxe Kirkegård: Kvartalsrapport 3. kvt. 2018
Godkendt.

9) Stengård sogn: Kvartalsrapport 3. kvt. 2018 og behandling af revisionsprotokollat 2017
Godkendt.

10) Herlev-Birkholm Kirkegård: Kvartalsrapport 3. kvt. 2018
Godkendt.

11) Herlev-Birkholm Kirkegård: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 og godkendelse af budget 2019
Set.

12) PU kassen: Endelig Budget 2019
Årsbudget 2019 for PU kassen stemplet 17-09-2018 11:16 godkendt.

13) Forslag om Provstitemadag 2019
Bred enighed om, at det er en god ide. Gerne med 2 måske 3-4 temaer. F.eks.: Dåb, Præsentation af de enkelte menighedsråds succesfulde aktiviteter, Præsentation af det tværkulturelle arbejde. Provstiet indhenter ideer fra menighedsråd og emnet drøftes og besluttes på førstkommende PU møde.

14) Præstebro Kirke: Ombygning af toiletrum - Status
Projektet er i dag blevet godkendt af stiftet.
Status taget til efterretning.

15) Birkholm kirkegård: Efterplantning af Elmetræer - Status
Projektet er i øjeblikket til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten.
PU har i øjeblikket ingen indvendinger mod planen. Hvis det godkendes af kirkegårdskonsulenten kan det også godkendes af PU.

16) Bagsværd MR: Likviditetslån 2018
PU godkendte udlånet. Lånet skal tilbagebetales inden for 12 måneder.

17) Gladsaxe sogn: Revisionsprotokollat 2017 - status
Revisionsfirmaet er blevet rykket også af PU. Protokollatet er stadig ikke kommet. PU laver en skriftlig klage til Helsingør Stift.

18) Orientering om Biskoppens protræt
Taget til efterretning.

19) Gladsaxe-Herlev Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 2. kvt. 2018
Taget til efterretning.

20) Herlev menighedsråd: Orientering om konstituering
Taget til efterretning uden bemærkninger.

21) Stengård menighedsråd: Orientering om konstituering
Taget til efterretning.

22) Haralds menighedsråd: Orientering om konstituering
Taget til efterretning.

23) Buddinge menighedsråd: Orientering om konstituering
Taget til efterretning.

24) Forslag til PU mødedatoer 2019
Nyt opdateret skema medsendes dette referat.

25) Søborgmagle menighedsråd: Orientering om konstituering
Taget til efterretning.

26) Bagsværd sogn: Status på køb af præstebolig
Taget til efterretning. PU har ingen kommentar til valg af totalentreprenør eller ejendomsmægler da det er menighedsrådets opgave at vælge ud fra udbudsregler.

Mødet slut kl. 19:15

Peter Senbergs
Lene Offersgaard
Ib Møller Sørensen
Henrik Nyhuus
Morten Milland Samuelsen
Erik Würtz Nielsen

 

 

Provstiudvalgsmøde

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 17, provstikontoret
Til stede: Peter Senbergs, Lene Hesselballe, Lene Offersgaard, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus, Morten Milland Samuelsen, Mogens Kühn Pedersen og Erik Würtz Nielsen. Til stede under punkt 1. Thomas Bach (pwc). Referat: Jørgen Laursen

1) Mød med revisor
Generelt ikke noget graverende. De enkelte menighedsråds kirkekasser blev gennemgået. Bemærkninger fra revisor i henhold til fremsendt bilag.

2) PU-kassen: Revisionsprotokol og Påtegning 2017 regnskab
Revisionsprotokollatet blev gennemgået og godkendt. Det indskærpes at bogføringen af Skoletjenesten fremover udføres korrekt.

3) Orientering om Provsternes beslutning på landemode
Taget til efterretning

4) PU-kassen: Kvartalsrapport 3. kvartal 2018
Datoafgrænsning forkert, korrigeret er der et overskud på ca. 43.000. Regnskabet blev godkendt.

5) Forslag fra HK om engangsvederlag ved F2 implementering
Lukket punkt

6) Haralds sogn: Ansøgning om udsættelse af betaling på likviditetslån
Morten forlod mødet under punkt 6 og 7.
Enighed om at eftergive årets likviditetsgæld. i alt kr. 100.000 for 2018.

7) Haralds sogn: Ansøgning om 5% midler - kr. 125.061,69
Kr. 6.776.19 og kr. 8.928,50 bevilliges. De øvrige punkter vil blive genovervejet når økonomien er genoprettet.

8) Søborgmagle sogn: Ansøgning om 5% midler kr. 58.000
Henrik forlod mødet.
Ansøgning imødekommet.

9) Bagsværd sogn: Ansøgning om godtgørelse af FLØS merudgifter - kr. 37.965,94
Mogens forlod mødet.
PU udvalget vil tage stilling ved årets slutning. Ansøgning ikke imødekommet.

10) Herlev sogn: Ansøgning om 5% midler til renovering af præstebolig - kr. 547.000
PU bevilliger beløbet som et lån. Udgiften søges finansieret af præsteembedskapitalerne i 2019 når en anden bolig er solgt.

11) Præstebro sogn: Ansøgning om stiftsmiddels lån på Tkr. 4.400 til overtagelse af præstebolig
Ansøgning videresendes til Stiftet med anbefaling fra PU.

12) Bagsværd sogn: 1. afdrag stiftslån kr. 713.000 til betaling
Afdraget er bevilget, som anført i stiftets afdragsprofil.

13) Søborggård sogn: Kvartalsrapport 2. kvt 2018
Godkendt 

14) Bagsværd sogn: Kvartalsrapport 2. kvt 2018
Godkendt

15) Gladsaxe sogn: Kvartalsrapport 2. kvt. 2018
Godkendt

16) Stengård sogn: Kvartalsrapport 2. kvt. 2018
Godkendt

17) Herlev sogn: Kvartalsrapport 2. kvt. 2018
Godkendt

18) Lindehøj sogn: Kvartalsrapport 2. kvt. 2018
Godkendt

19) Mørkhøj sogn: Kvartalsrapport 3. kvt. 2018
Godkendt

20) Gladsaxe Kirkegård: Kvartalsrapport 3. kvt. 2018
Godkendt

21) Søborgmagle sogn: Kvartalsrapport 3. kvt. 2018
Godkendt

22) Haralds sogn: Kvartalsrapport 3. kvt. 2018
Rapporten taget til efterretning. Der er visse uklarheder som bedes undersøgt og forklaret. Forklaring fremsendes til PU inden næste møde.

23) Lindehøj sogn: Budget 2019 godkendt
Taget til efterretning.

24) Præstebro sogn: Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 kr. 210.000
Ansøgning imødekommet.

25) Præstebro sogn: Ansøgning om overførsel af anlægsmidler 2018 til drift kr. 23.331,25
Ansøgning imødekommet.

26) Lindehøj sogn: Ansøgning om dækning af udgifter til renovering af præstebolig, kr. 1.412.836
Ansøgning imødekommet.

27) Lindehøj sogn: Ansøgning om ekstrabevilling på Tkr. 112 og overførsel af anlægsmidler til drift på Tkr. 111 til dækning af lønudgifter
Ansøgning imødekommet, under hensyntagen til at dette er en helt ekstraordinær situation.

28) Søborggård sogn: Synsprotokoller
Set.

29) Gladsaxe Kirkegård: Referat fra bestyrelsesmøde
Taget til efterretning.

30) Søborggård sogn: Ansøgning om ændring af formål på bevilligede anlægsmidler
Ansøgning imødekommet.

31) Søborggård sogn: Kvartalsrapport 3. kvt. 2018
Godkendt.

32) Bagsværd sogn: Kvartalsrapport 2. kvt. 2018
Godkendt.

33) Søborggård sogn: Ansøgning om udsættelse af aflevering for budget 2019
Ansøgning imødekommet.

34) Haralds sogn: Besparelseskatalog
Set

Mødet slut kl. 20:00

Peter Senbergs
Lene Hesselballe
Lene Offersgaard
Ib Møller Sørensen
Henrik Nyhuus,
Mogens Kühn Pedersen
Erik Würtz Nielsen
Morten Miland Samuelsen

 

 

 

 

Provstiudvalgsmøde

Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 17. provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Lene Hesselballe, Lene Offersgaard, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus, Morten Miland Samuelsen, Mogens Kühn Pedersen og Erik Würtz Nielsen. Referat: Ib Møller Sørensen

1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2) Konstituering af provstiudvalget
a) Valg af ny næstformand - Lene Offersgaard valgt
b) Valg af Medlem til følgegruppen for CFT - Ib Møller Sørensen valgt
c) Valg af underskriftsberettiget - Lene Offersgaard valgt

3) Kvartalsrapporter
PU Kassen 2. kvartal - Forbrug til 30. juni er på 68,93%, idet skoletjenesten har fået udbetalt hele sin ligning primo januar. Sendes efter godkendelse i PU til stiftet.
Stengård 2. kvartal - Gennemgået og set.
Generelt - PU beder om fremover at få tilsendt den detaljerede kvartalsrapport for alle menighedsråd. Det evalueres efter et år. PU ønsker at modtage kvartalsrapport så snart denne foreligger og efterfølgende mail når MR har behandle denne.

4) Synsrapporter, Gladsaxe og Præstebro
Gennemgået og PU fremsender bemærkninger til Gladsaxe.

5) 5%-midler og andre puljer. Præster fra hhv. Præstebro, Gladsaxe og Søborg kirker ansøge om 2 x 15.000 kr. til salmeformidling og ungdomsgudstjeneste.
Ansøgning imødekommet. Kr. 15.000 i 2018 og kr. 15.000 i 2019

6) Handel af tjenestebolig mellem Herlev og Præstebro. Dispensation for annoncering.
Vi dispenserer for annoncering og anbefaler, at der undersøges andre muligheder for pratisk overtagelse af præsteboligen, evt. mageskifte, langtidsleje eller lignende. Specielt da der er tale om samme ligningsområde.

7) Provstisekretær
a) Lukket punkt
b) ansøgning om deltagelse i Årsmøde - Deltagelse i Årsmøde er bevilget

8) Behandling af "Vedtægt for egenbetaling af kirkelige handlinger" fra Præstebro.
Vedtægt godkendt med justeringer.

9) Budget 2019
a) PU kassens budget - Budgetoplæg er godkendt.
b) Sognenes anlægsønsker - PU udarbejder oplæg til budgetsamråd på baggrund af sognenes indsendte budgetforslag. PU indstiller til at anlægsønsker hvor der ikke foreligger tilbud slettes jf. tidligere beslutninger om budgetprocessen.

10) Referater fra Kirkegårdsbestyrelserne. Referat fra Herlev Birkholm - Gennemgået.

11) Orientering om ansættelser i provstiet.
a) Embeder - Peter Friis Olesen og Leif Egon Kjøller-Rasmussen er bevilget fratræden pga. pension. Stillingen i Herlev er besat. Ny sognepræst tiltræder d. 1. oktober. Stillingen i Buddinge opslås i september. Stillingen i Haralds afventer udnævnelse.
b) annonce for Tværkulturel medarbejder. - Der er indrykket annonce for en Tværkulturel medarbejder til provstiets Diakoniudvalg.

12) Næste møder
Tirsdag den 4. september, budgetsamråd i Herlev-området, Birkholm Sognehus kl. 19.
Onsdag den 5. september, budgetsamråd i Gladsaxe-området, Buddinge kirke kl. 19.

13) Eventuelt.

Mødet slut kl. 20:50

Lene Hesselballe
Lene Offersgaard
Ib Møller Sørensen
Henrik Nyhuus
Erik Wûrtz Nielsen
Mogens Kûhn Pedersen
Morten Milland Samuelsen
Peter Senbergs

Provstiudvalgsmøde.
Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Lene Offersgaard, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus, Morten Miland Samuelsen, Mogens Kühn Pedersen og Erik Würtz Nielsen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Gennemgået

3) 5%-midler og andre puljer.
Lindehøj ansøger om 5%-midler til katafalk 58.750 kr.
Bevilget.
Samarbejdspuljen, Gladsaxe-dagen, der ønskes tilskud max 10.000.
Bevilget.

4) Provstesynsprotokoller fra Bagsværd, Søborgmagle, Søborggård, Haralds, Lindehøj, Herlev og Gladsaxe kgd. Synsprotokoller fra Buddinge og H.B. kgd.
Provstesynsprotokollerne gennemgået. Arbejderne indarbejdes i budgetlægningen i overensstemmelse med årstallene i protokollerne.
Synsrapporterne: Arbejderne indarbejdes i de kommende budgetter.

5) Gladsaxe kirke, nyt AV-projekt.
Projektet fremsendes til stiftet - der henvises til skrivelse af 26.2.2016 om at der var bevilget 302.000 kr. til projektet.

6) Bagsværd – køb af ny præstebolig i Værebro. Sognet anmoder om stiftslån på 6.445.000. To præster flytter.
Provenu fra salg af nuværende præstebolig modregnes i stiftslånet.

7) Stengård, ans. om overskridelse af anlægsbevilling til havemur i 2018.
PU godkender den ansøgte overskridelse på 129.500.

8) Budget 2019 - sognenes anlægsønsker
Budgetter og anlægsønsker drøftet. Materiale til sognene til budgetsamrådet udsendes til menighedsrådene efter provstiudvalgsmødet den 14. august.

9) Provstikontorets bemanding.
Jørgen Laursen er blevet ansat som provstisekretær.

10) Flemming Petersen udtræder af provstiudvalget med virkning fra 13. august.
Taget til efterretning.

11) Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 – Detail-handel.
Ingen bemærkninger.

12) Andre sager til orientering.
CFT er gået i gang og ventes færdigt foråret 2019.

13) Næste møde.
Tirsdag d. 14. august 2018, provstikontoret.

14) Eventuelt.
Mogens Kühn Pedersen orienterede om de FLØS-problemer der til stadighed huserer.


Mødet slut kl. 19:45

Flemming Petersen
Lene Offersgaard
Ib Møller Sørensen
Henrik Nyhuus
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen 
Morten Miland Samuelsen
Peter Senbergs

 

 

Provstiudvalgsmøde.
Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Lene Offersgaard, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus og Morten Miland Samuelsen. Afbud fra Mogens Kühn Pedersen og Erik Würtz Nielsen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Kvartalsrapporter for første kvartal udgår pga. manglende lønføringsbilag for alle landets sogne i hele kvartalet. Provstiudvalget udtrykker sin store misfornøjelse med det nye fløs.

3) 5%-midler og andre puljer.
Ingen ansøgninger.

4) Mørkhøj ansøger om overførsel af anlægsmidler til prædikestol.
Ansøgningen er imødekommet. Mørkhøj kan overføre de 56.036 til frie midler.

5) Sognenes regnskaber 2017.
Gennemgået. PU henstiller til Gladsaxe menighedsråd, at det betaler et ekstraordinært afdrag på 1 million på stiftslånet.

6) Budget 2019.
     - Sognene skal ikke betale forsikringsbidrag.
Den udmeldte ligning fastholdes.

7) Provstiudvalgets udpegning af repræsentant til Diakoniudvalg.
Vi foreslår at der vælges flere repræsentanter fra sognene og at PU ikke er repræsenteret.

8) Høring om udkast til bekendtgørelse om be-varing af arkivalier og kassation af arkivalier hos menighedsrådene.
PU har ingen kommentarer. Provstiudvalget har haft den sidste aflevering til arkivvæsenet. 

9) Provstikontorets bemanding.
Hans Bay-Petersen forlod mødet.
Hans Bay-Petersen har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af juli måned for at gå på pension.
Der opslås en stilling som provstisekretær på fuld tid
med ansøgningsfrist d. 25. maj. Ansættelsessamtaler holdes i uge 23 og 24.
Annoncering på jobnet.dk, Kristeligt Dagblad, Herlev Bladet og Gladsaxe bladet.
Ansættelsesudvalg: Lene Offersgaard, Ib Møller Sørensen og provsten.
Forventet ansættelse på PU-møde d. 20. juni.

10) Andre sager til orientering.
Regionsrådet har vedtaget tillægsbevilling på CFT på Herlev Hospital. Projektet kan derfor genoptages.
Orientering om F2 system også for provstiudvalg.

11) Næste møde.
Onsdag d. 20. juni 2018, provstikontoret

12) Eventuelt.
Intet

Mødet slut kl.
Flemming Petersen
Lene Offersgaard
Ib Møller Sørensen
Henrik Nyhuus
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen 
Morten Miland Samuelsen
Peter Senbergs

 

 

Provstiudvalgsmøde.
Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 18, Præstebro kirke.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Lene Offersgaard. Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus, Erik Würtz Nielsen, Mogens Kühn Pedersen og Morten Miland Samuelsen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Gennemgået.

3) 5%-midler og andre puljer.
Haralds anmoder om et likviditetslån på kr. 200.000.
Morten Miland forlod mødet. Likviditetslånet bevilget.

4) Søborgmagle – honorarer til menighedsrådet.
Godkendt.

5) Buddinge – omlægning af anlægsarbejder.
Godkendt.

6) PU-kassens årsregnskab 2017 til behandling.
Årsregnskab med 02-03-2018 10:08 godkendt.
Tiltrædelsesprotokollat fra revisor til underskrift.
Undertegnet.

7) Samrådene.
Drøftet.

8) Næste møde.
Onsdag den 2. maj kl. 17 PU-møde, provstikontoret.

9) Eventuelt.
Intet.


Mødet slut kl. 18:45

Flemming Petersen                      
Lene Offersgaard
Ib Møller Sørensen                  
Henrik Nyhuus
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Morten Miland Samuelsen
Peter Senbergs

 

 

Provstiudvalgsmøde.
Tirsdag d. 7. februar 2018 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus, Erik Würtz Nielsen, Mogens Kühn Pedersen og Morten Miland Samuelsen. Afbud fra Lene Offersgaard. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Bagsværd, Stengård, Gladsaxe, Søborgmagle
Gennemgået.

3) 5%-midler og puljer.
Søborgmagle søger om penge fra nødpuljen kr. 120.987,50
Henrik Nyhuus forlod mødet.
Henvises til budgetlægningen i 2019.

Ansøgning til 2. pinsedag friluftsgudstjeneste kr. 29.800.
Bevilget af samarbejdspuljen.
Lindehøj ansøger om dækning af lønudgift til 50% kirke- og kulturmedarbejder.
Erik Würtz Nielsen forlod mødet.
Der kan bevilges lønning til en konfirmandlærer i foråret 2018.

Haralds ansøger om dækning på kr. 124.894 kr.
Morten Miland Samuelsen forlod mødet.
Bevilges af 5%-midlerne.

4) Søborgmagle, ansøgning om omlægning af anlægsmidler.
Imødekommet.
Søborggård - afståelse af anlægsbevilling.
Imødekommet. Beløbet modregnes til budget 2019.

5) Samrådet i marts.
Behandling af skrivelse om flere midler til CFT.
Drøftet. Der er fundet midler begge steder. Så en beslutning om yderligere midler vil være udgiftsneutral.
Driftstal i Gladsaxe-området
Driftstallene i Gladsaxe-området er vedtaget på formandsmøde i november.
PU foreslår en stigning på 4% på baggrund af 2018-tallet.
Driftstal i Herlev-området, som sidste år.
PU foreslår en stigning på 4% af 2018-tallene. Kirkegården 3.402.000 plus 4%.

6) Forsøg med adskillelse af regnskaber sogn/kirkegård.
Forsøget er blevet godkendt af ministeriet i december og er trådt i kraft 1. januar 2018. Det afventes at de fire selvstændige budgetter kan indtastes på ny, når økonomiportalen er klar til det.

7) (lukket punkt).

8) (lukket punkt).

9) (lukket punkt).

10) (lukket punkt).

Morten Miland forlod mødet.

11) PU-kassen og skoletjenesten, beholdningseftersyn.
Taget til efterretning.
PU-kassen: Ophør af konti eller status quo?
Beholdningen til CFT i Jyske Bank flyttes til Arbejdernes Landsbank.

12) Tværkulturelt samarbejde i provstiet.
Drøftet.

13) ”Vil I sætte fokus på dåben?”
Tages op til samrådene i marts.

14) Andre sager til orientering.
Peter Senbergs orienterede om overdragelse af arealer i Præstebro til kommunens busholdeplads ved kirken.

15) Næste møder.
Tirsdag den 6. marts, budgetsamråd i Herlev-området, Præstebro kirke kl. 19.
Ordinært PU-møde samme sted kl. 18.
Onsdag den 7. marts, budgetsamråd i Gladsaxe-området, Stengård kirke kl. 19.

16) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 20:15

Flemming Petersen
Ib Møller Sørensen                  
Henrik Nyhuus
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen 
Morten Miland Samuelsen
Peter Senbergs

Kalender

Ingen begivenheder fundet.