Provstiudvalgsmøde.
Tirsdag d. 5. december 2017 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Lene Offersgaard, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus, Erik Würtz Nielsen, Mogens Kühn Pedersen og Morten Miland Samuelsen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2) Provstiudvalgets konstitution, forts. fra forrige møde.
Til provstiudvalgets samtlige konti i Danske Bank, Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank gælder det at tegnings-berettigede er provstiudvalgets formand, provst Peter Senbergs og provstiudvalgets næstformand Flemming Petersen. Netadgang er fortsat tildelt provsten og provstisekretær Hans Bay-Petersen.

3) Kvartalsrapporter.
Gennemgået.

4) 5%-midler og puljer.
Søborgmagle søger om beløb til faciliteter for organist og kor, kr. 50.815.
Bevilget fra puljen til de små sogne.
Buddinge søger om 5%-midler til dækning af uforudsete udgifter ved fratrædelse, kr. 60.958,85.
Lene Offersgaard forlod mødet. Bevilget af 5%-midlerne.
Bagsværd ansøger om 5%-midler 112.395 pga. opstået fugt i dåbsværelset.
Mogens Kühn Pedersen forlod mødet. Bevilget.
PU-kassens puljers restbeløb fra 2016 på 500.000 og 97.000 på hhv. aktivitetspuljen og nødpuljen.
Beløbene bliver i kassen, da der ikke er konto for tilbagebetaling af kirkelig ligning.

5) Forsøget med adskillelse af regnskaber sogn/kirkegård, fremsendt materiale fra Herlev og Gladsaxe.
Provstiudvalgets godkendelse i begge tilfælde sendes til ministeriet.

6) (lukket punkt).

7) (lukket punkt).

8) Sognenes budgetter.
Gennemgået, bemærkning til ét sogn vedr. likviditet stillet til rådighed af provstiet.
Herunder Stengård ansøger om honorarer.
Godkendt

9) Andre sager til orientering.
Kasseeftersyn af provstiudvalgskassen, afventer revisionsprotokol.

Peter Senbergs orienterede fra det sidste møde omkring CFT.
Drøftet.

10) Næste møde.
Onsdag den 7. februar kl. 17, provstikontoret.

11) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 20:35
Flemming Petersen
Lene Offersgaard
Ib Møller Sørensen                  
Henrik Nyhuus
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen 
Morten Miland Samuelsen
Peter Senbergs

 

 

Konstituerende provstiudvalgsmøde
Onsdag d. 1. november 2017 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Erik Würtz Nielsen, Flemming Petersen, Henrik Nyhuus, Ib Møller Sørensen, Lene Offersgaard, Mogens Kühn Pedersen og Morten Miland Samuelsen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt, energimærkning sat på som punkt 8.

2) Provstiudvalgets konstitution.
Valg af formand
Peter Senbergs valgt.
Valg af næstformand
Flemming Petersen valgt.
Forretningsorden
Vedtaget, underskrevet.

3) Mødeplan for 2018.
Mødeplan er lagt.

4) Kvartalsrapporter
Gennemgået.

5) %-midler og puljer.
Haraldskirken ansøger om 93.125 kr. fra de små sognes pulje til gardiner
Morten Miland Samuelsen forlod mødet.
Beløbet bevilget.

6) PU-budget med ny dato
Godkendt med stemplet 17-10-2017 09:44.

7) Lukket punkt.

8) Energimærkning.
Drøftet.

9) Andre sager til orientering.
Peter Senbergs orienterede: Tilslutning fra diverse sogne til adskillelse af regnskaber sogn/kirkegård. Orientering om CFT. Ekspropriation ved Præstebro kirke.

10) Næste møde.
Tirsdag den 5. december kl. 17, provstikontoret.

11) Eventuelt.
Intet.
 
Mødet slut kl. 19:00
Flemming Petersen
Lene Offersgaard
Ib Møller Sørensen
Henrik Nyhuus
Morten Samuelsen
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs

 

Provstiudvalgsmøde.
Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Lene Hesselballe, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Afbud fra Randi Dufva og Hjørdis Kjærgaard Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter
Gennemgået. Kommentar til enkelte sogne.
Herunder PU-kassens 3. kvartal.
Godkendt.

3) Ansøgning om 5%-midler/puljer:
5%-midler:
Bagsværd har fremsendt yderligere regning fra 2016 vedr. konfirmandlærer i 2016, 13.322.Beløbet er blevet udbetalt i forlængelse af 2016-bevillingen, se ref. af 22. juni 2016.

4) Ekspropriation, Gladsaxe kirkegård.
Redegørelse af Peter Senbergs. Der har været besigtigelse på Gladsaxe kgd. og er planlagt besigtigelse i Præstebro.

5) Regnskaber 2016, revisionsprotokoller.
Godkendt med bemærkninger til enkelte sogne.

6) PU-kassen
Revision af 2016
Påtegnet af PU
Det endelige budget for 2018
Budget stemplet 14-09-2017 10:32 godkendt.

7) Samarbejdsprojektet om tværkulturel diakoni. Noget nyt?
Drøftet.

8) Adskillelse af regnskaber, sogn og kirkegård.
PU kan tilslutte sig forsøgsordningen og at processen sættes i gang. Provstiudvalget imødeser udkast til ansøgning inden den 1. december 2017.

9) Lukket punkt.

10) Orientering om ændring af taksterne på Herlev-Birkholm kirkegårde og aflevering af taksterne på Gladsaxe kirkegård.
PU kan forhåndsgodkende ændringerne på Herlev og Birkholm kirkegårde. Taksterne på Gladsaxe godkendes.

11) Stengård – anmoder om tilladelse til flytning af anlægsmidler til andre anlæg. 
Godkendt.

12) Andre sager til orientering.
Peter Senbergs orienterede om det sidste provstekursus. Mogens Kühn Pedersen orienterede fra provstiudvalgenes landsmøde.

13) Næste møder.
Onsdag den 1. november kl. 17, provstikontoret, konstituerende provstiudvalgsmøde.

14) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 20:50

Flemming Petersen
Lene Hesselballe
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs
 

 

Provstiudvalgsmøde

Onsdag d. 16. august 2017 kl. 17, provstikontoret.

Til stede: Flemming Petersen, Lene Hesselballe, Hjørdis Kjærgaard, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Afbud fra Peter Senbergs og Randi Dufva. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter
herunder PU-kassens 2. kvartalsrapport.
Gennemgået

3) Ansøgning om 5%-midler og puljer:
5%-midler:
Bagsværd ansøger 60.750 til ekstrabevilling til gardiner.
Mogens Kühn Pedersen forlod mødet. Bevilget.
Haralds ansøger om 111.925
111.925 bevilget. Til gardinerne henviser PU til nødpuljen for de små sogne og der må fremsendes fast tilbud
Stengård søger om 111.400 til udbedring af regnvandsafløb.
På baggrund af driftsoverskuddet i 2. kvartal er der ikke et akut behov. Der kan genansøges sidst på året, hvis der et behov.
Fra puljen til de små sogne:
Søborgmagle, ansøgning om beløb til renovering af kirkens haveanlæg, kr. 125.000, pulje til de små sogne.
Bevilget.

4) Gladsaxe og H-B kirkegårdes prisberegninger.
Møde afholdt med kirkegårdsbestyrelsens formænd og lederne. De to kirkegårdes prisberegninger blev gennemgået og derefter godkendt.

5) (lukket punkt)

6) Orientering om ændringsplaner for afdeling E på Birkholm kirkegård.
Godkendt.

7) Budget 2018.
Herunder: PU-kassens foreløbige budget.
PU-kassens budget 2018 godkendt, stemplet 04-08-2017 kl. 13:40.
Budgetoverslag.
Budgetoversigten gennemgået. Der udsendes skrivelser til menighedsrådene.
Muligt samarbejdsprojekt om tværkulturel diakoni.
Det fremsendes til behandling på budgetsamrådene.

8) (lukket punkt).

9) Andre sager til orientering.
Intet.

10) Næste møder.
Mandag d. 28. august, offentligt møde om valg til prov-stiudvalg, Søborgmagle kirke kl. 19
Tirsdag den 5. september, budgetsamråd Gladsaxe-området, Gladsaxe mødelokale ved kappellet, Gladsaxe kirkegård, kl. 19.
Onsdag den 6. september budgetsamråd, Herlev-området, Lindehøj kirke kl. 19.
Tirsdag den 10. oktober, provstiudvalgsmøde, Søborg sognehus kl. 17

11) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 19:45
Flemming Petersen
Lene Hesselballe
Hjørdis Kjærgaard
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen

 

 

Provstiudvalgsmøde.
Onsdag d. 21. juni 2017 kl. 17, provstikonto-ret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Randi Dufva, Lene Hesselballe, Hjørdis Kjærgaard, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter, Søborggård, Herlev, H-B kgd. og Lindehøj.
Gennemgået.

3) Provstesynsprotokoller, Buddinge, Gladsaxe, Mørkhøj, Stengård, H-B kgd. og Præstebro.
Synsrapporter fra Bagsværd, Haraldskirken, Søborggård, Søborgmagle, Herlev Lindehøj, Præstebro og Gladsaxe kgd.
Provstesynsprotokollerne gennemgået. Arbejderne indarbejdes i budgetlægningen i overensstemmelse med årstallene i protokollerne.
Synsrapporterne: Arbejderne i de kommende budgetlægninger.

4) Ansøgning om 5%-midler.
Søborgmagle ansøger pga. nedbrudt lydanlæg, 115.597,50 kr.
Bevilget.
Ansøgning fra Mørkhøj sogns menighedsråd om 5% midler til anlægsprojekt vedr. tag på præstebolig.
Bevilget 597.161 kr.

5) Samarbejdspuljen.
Ansøgning fra præster og menighedsråd i Gladsaxe og Mørkhøj om kunstnerisk Luther-indslag til Gladsaxe-dagen, 6.500 kr.
Bevilget.

6) Gladsaxe og H-B kirkegårdes prisberegninger.
PU indkalder formændene og kirkegårdslederne til en drøftelse af takstberegninger og modeller onsdag den 16. august kl. 16.

7) Gladsaxe kgd. – ansøger om at omlægge frie midler til anlægsprojekt vedr. indretning af handicaptoilet.
Omlægningen fra frie midler til anlægsmidler godkendes.

8) Bagsværd – ansøgning om overførsel fra anlægsbevilling til andet anlæg.
Ansøgningen imødekommet.

9) Lukket punkt.

10) Lukket punkt.

11) Budget 2018.
Foreløbig budgetoverslag.
Skrivelse af 6.6.17 fra Søborgmagle menighedsråd.
Skrivelse fra Stengård menighedsråd.

Budgetoversigten gennemgået.
Provstiudvalget foreslår at nødpuljen på 500.000 overføres til 5%-midlerne og at der udarbejdes vedtægt for aktivitets/vækstpuljen. Skrivelserne fra Søborgmagle og Stengård til forhandling på budgetsamrådet.

12) Honorarer.
Honorarer i Gladsaxe er godkendt med bemærkninger.

13) Provsten ansøger om kr. 2.650 til dækning af udgifter til årsmøde for provster.
Bevilget.

14) Lukket punkt.

15) Andre sager til orientering.
Orientering af Peter Senbergs:
Ekspropriering i forb. med letbane ved  Gladsaxe kirkegård og Buddinge kirke, besigtigelse den 6. og 7. juni 2017.
Klagesag vedr. gebyr for sang ved begravelse mod ekstra betaling idet der henvises til vedtægt godkendt af provstiudvalget.
Medd. fra kirkeministeriet om brug af personfølsomme oplysninger i e-mails.
Mulige forsøg i folkekirken om oprettelse af økonomiske puljer. Se link https://forsogifolkekirken.dk/

16) Næste møder.
Onsdag den 16. august, ordinært PU-møde, budgetter, Søborg sognehus kl. 17.
Mandag d. 28. august, offentligt møde om valg til provstiudvalg, Søborgmagle kirke kl. 19
Tirsdag den 5. september, budgetsamråd Gladsaxe-området, Gladsaxe mødelokale, Gladsaxe kirkegård, kl. 19.
Onsdag den 6. september budgetsamråd, Herlev-området, Lindehøj kirke kl. 19.

17) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 20: 10

Flemming Petersen
Randi Dufva
Lene Hesselballe
Hjørdis Kjærgaard
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs                            

 

 

Provstiudvalgsmøde.
Tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Randi Dufva, Lene Hesselballe, Hjørdis Kjærgaard, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen.
Afbud: Hans Bay-Petersen.
Referat: Peter Senbergs.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Rapporter fra Buddinge og PU-kassen. Taget til efterretning.

3) Økonomi i Gladsaxe-området.
5%-midler/nødpulje.
Stengård ansøger om 5%-midler, kr. 211.780,53. pga. underskud i forbindelse med uforudsete udgifter i 2016.
Bevilget på møde den 14. marts 2017 efter samråd i Herlev.

Haraldskirken ansøger om hjælp til kloakarbejde, kr. 30.859.
Ansøgning imødekommet fra 5% midler.

Ansøgning fra Buddinge til varmeanlæg, kr. 195.500.

Bevilget fra puljen til de små kirker.

Ansøgning fra Gladsaxe om overførsel af anlægsmidler fra færdiggørelse af P-plads til færdiggørelse af præstegård 400.000 kr.
Ansøgning imødekommet.

Skrivelse fra Gladsaxe kirkegårdsbestyrelse efter budgetsamrådet d. 15. marts.
Spørgsmålet om budgetramme til Gladsaxe kirkegård videresendes til budgetsamrådet i efteråret 2017.

4) Økonomi i Herlev-området
Præstebro, overførsel af anlægsbeløb, kr. 28.308,00 til drift.
Ansøgning imødekommet.

5) Præsternes studierejse, forsikring m.m. Der er behov for yderligere ca. 10.000 kr.
Dækkes af PU-kassen. Rejsen dækkes ikke under forsikringsvilkårene for tjenesterejser for statsansatte.

6) Honorarer til videre drøftelse.
Honorarer i Buddinge. Godkendt.
Honorarer i Bagsværd. Der skal ske en regnskabsmæssig opdeling af honorarer til formand og kontaktperson. Godkendt. (Mogens Kühn Pedersen forlod mødet under udvalgets drøftelse).
Honorarer i Gladsaxe. Udvalget har modtaget et svar fra menighedsrådet d. 2. maj. Svaret giver anledning til supplerende spørgsmål.

7) Sognenes regnskaber.
Foreløbig gennemgang af sognenes regnskaber.
Det har givet anledning til enkelte bemærkninger. Påmindelse til Mørkhøj, Lindehøj og Præstebro om fremsendelse af anlægsskema.

8) PU-Kassens kvartalsrapport.
Behandlet under pkt. 2.

9) Andre sager til orientering.
- Der har d. 24. marts været afholdt møde med repræsentanter for Letbaneselskabet, Gladsaxe kommune, Gladsaxe kirkegård, kirkegårdsbestyrelsen, Helsingør stift og provstiet (provsten) om kommende ekspropriation af dele af Gladsaxe kirkegård. Besigtigelsesmøde forventes afholdt i juni 2017 og afgørelse om ekspropriation i 2018.
- Der afholdes i foråret 2017 provstesyn i Gladsaxe, Buddinge, Stengård, Mørkhøj, Præstebro og Herlev-Birkholm kirkegårde.

10) Næste møde.
Onsdag den 21. juni provstiudvalgsmøde, provstikontoret kl. 17.

11) Eventuelt.
Der holdes møde om valg til provstiudvalget mandag d. 28. august kl. 19.00 i Søborgmagle.

Mødet slut kl. 18.30.
Flemming Petersen
Randi Dufva
Lene Hesselballe
Hjørdis Kjærgaard
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs

 

Provstiudvalgsmøde.
Onsdag d. 1. marts 2017 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Randi Dufva, Lene Hesselballe, Hjørdis Kjærgaard og Erik Würtz Nielsen. Afbud fra Mogens Kühn Pedersen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Gennemgået.

3) 5%-midler
Ingen ansøgninger.

4) Samarbejdspuljen.
Ansøgning om finansiering af 2. pinsedags gudstjenesten, 27.100, ansøgt på vegne af 8 sogne.
Bevilget.

5) PU-kassen regnskab 2016 afsluttet med stempel 23-02-2017 9:40
Gennemgået og godkendt.

6) Evaluering af velkomstmødet den 11. februar.
Godt arrangement, som gerne må gentages om fire år.

7) Honorarer til videre drøftelse.
De ansøgte honorarer drøftet og der udsendes breve til sognene.

8) Forberedelse til budgetsamrådet.
Materialet til budgetsamrådet gennemgået. Sidste års udmeldte foreløbige rammer forslås i Herlev-området forhøjet med 2% og de justerede rammer i Gladsaxe-området foreslås forhøjet med 2%.  

9) Næste møder
Tirsdag den 14. marts budgetsamråd i Herlev-området, Herlev sognehus kl. 19.
Onsdag den 15. marts budgetsamråd i Gladsaxe-området, Bagsværd kirke kl. 19.
Tirsdag den 2. maj provstiudvalgsmøde, provstikontoret kl. 17.

10) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 20:10
Flemming Petersen
Randi Dufva
Lene Hesselballe
Hjørdis Kjærgaard
Erik Würtz Nielsen
Peter Senbergs               

 

Provstiudvalgsmøde.

Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Randi Dufva, Lene Hesselballe, Hjørdis Kjærgaard, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Gennemgået. Bemærkning til et sogn.

3) 5%-midler
Bagsværd har ansøgt om midler til udskiftning af pumper m.m. til varmecentral i kælderen, i alt 117.813,90.
Beløbet bevilget ved mail-korrespondance i provstiudvalget i december 2016.

Søborgmagle ansøger om midler til dækning af uforudsete udgifter ved installering af det nye orgel, i alt 151.621,33 kr.
Godkendt. 5%-midler fra 2016 anvendes.

4) Haralds ansøger om overførsel fra anlæg til drift.
Imødekommet.

Buddinge ansøger om overførsel af anlægsoverskud til andet anlæg, kr. 65.000.
Imødekommet

Mørkhøj ansøger om overførsel af anlægsoverskud til drift.
Mørkhøj kan overføre de 100.000 kr. til driften.

5) Herlev og Birkholm kirkegårde, revideret ordensreglement.
Godkendt.

6) Gladsaxe genansøgning om AV-udstyr.
Tilbagesendes med bemærkning om at det ikke kan ses at projektet er behandlet i det nye menighedsråd. Det fremgår desuden ikke at der til projektet har været tilknyttet arkitekt med grundig kendskab til kirkebygninger, som krævet af stiftet.

7) Honorarer i menighedsråd.
Gladsaxe søger om godkendelse.
Herlev søger om godkendelse.
Mørkhøj søger om godkendelse.
Bagsværd søger om godkendelse.

Honorarerne drøftet. PU vil udsende et skema over 2016 og 2017-budgettetes honorarer og angivelse om senere ansøgte beløb.

8) PU-kassen, ny regnskabsinstruks til underskrift.
Vedtaget og underskrevet.

Revisionsprotokollat af kasseeftersyn 2016.
Ingen bemærkninger.

Provstiudvalgets konto i Arbejdernes Landsbank der ikke er en SIFI-bank. Spørgsmål om at lukke kontoen.
PU beholder kontoen af hensyn til risikospredning.

Aktivitets –og valgpuljernes evt. tilbagebetaling sam-men med 5%-midlerne.
Omkring 1. maj tilbagebetaler vi 2.002.585,47 kr. minus 5%-beløbet til Søborgmagle til Gladsaxe kommune og 1.104.254,74 til Herlev kommune. 

9) Velkomstmøde for nye menighedsrådsmedlemmer, forberedelse.
Gennemgået af Peter Senbergs.

10) Forberedelse til det nye budgetsamråd.
Gennemgået.

11) Samarbejdspuljen – ansøgning fra tre menighedsråd om Luther Koncert.
Godkendt.

12) Evalueringsrapport fra skoletjenesten.
Drøftet. Skoletjenestens evalueringsrapport udsendes til menighedsråd og præster. En permanent fortsættelse af  den udvidede ordning anbefales enstemmigt af provstiudvalget.

13) Andre sager til orientering.

Peter Senbergs orienterede:

Gladsaxe kgd. uddyber sagen om asketræerne.
Tilbud om energimærkning af provstiets otte ’kirke-komplekser’.
Center for Foprdybelse og Tro, Herlev Hospital: Der er kommet merbevilling og ibrugtagning forventes  medio 2018.

14) Næste møde.
Onsdag den 1. marts 2017 kl. 17 provstikontoret.

15) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 20:40
Flemming Petersen
Randi Dufva
Lene Hesselballe
Hjørdis Kjærgaard
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs

Kalender

Ingen begivenheder fundet.