Provstiudvalgsmøde.

Onsdag d. 30. november 2016 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Lene Hesselballe, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Afbud fra Randi Dufva og Hjørdis Kjærgaard. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.


2) Kvartalsrapporter.
Set. Ifølge Gladsaxe’s 3. kvartalsrapport er der ingen begrundelse for 5%-ansøgningen på 314.506 kr. fra sidste møde.


3) 5%-midler samt aktivitets-/nødpuljen i Gladsaxe-området.
Buddinge ansøger pga. råd i tag, fugning af brandmure og vandindtrængning i kælder, i alt 319.091 kr.
Bevilget.
Stengård ansøger om 5%-midler pga. udskiftet fyr 44.250 kr.
Bevilget.
Lindehøj ansøger pga. rørbrud 10.201 kr.
Bevilget.
Lindehøj ansøger pga. vandskade på orgel og rensning af dette 65.000 kr.
Bevilget.
Haralds ansøger om 30.000 kr. af aktivitetspuljen til aflønning af dirigent.
Bevilget fra aktivitetspuljen 2017.
Haralds ansøger om 42.488 kr. af nødpuljen til køb af ny kopimaskine.
Bevilget fra 5%-midlerne 2016.
Der er brug for et supplement til de 175.000 til præsternes rejse på 7.500 kr. af aktivitetspuljen 2017.
Bevilget fra aktivitetspuljen 2017.

4) Præstebro ansøger om overførsel fra drift til anlæg, kr. i alt 45.608 kr.
Bevilget.
Mørkhøj ansøger om overførsel fra drift til anlæg, i alt 28.799 kr.
Bevilget.
Søborggård ansøger om overførsel fra anlæg til  drift, i alt 68.022 kr.
Bevilget.

5) Gladsaxe kirkegårds kommentarer til revisionsprotokollatet for 2015.
Taget til efterretning.

Ansøgning fra Gladsaxe kgd. om at måtte fjerne fire udgående træer.
Provstiudvalget kan umiddelbart godkende at I-gang afd. 4 fældes, mens udvalget anbefaler at de tre øvrige træer genovervejes, i lyset af oplysninger om asketoptørre fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Provstiudvalget anbefaler tilbageholdenhed med at fælde træer, idet de er med til at give kirkegården rumfornemmelse.  

6) Genberegning af kirkegårdstaksterne, spørgsmål. fra Herlev-Birkholm kgd.
Provstiudvalget godkender at beregningerne foretages inden 1. april 2017 og fremsendes til PU til godkendelse.
 
7) Budgetter 2017. Herunder personregistrering i budgetterne i 2017 og fremover.
Budgetterne er taget til efterretning. Der er fejl i likviditeterne i Herlev og Gladsaxe (mangler kirkegårdenes likviditet) samt Lindehøj. Provstiudvalget anbefaler at der laves et korrekt arbejdsbudget.
Når de nye tal for civilregistreringen er kommet fra ministeriet udarbejder provstiudvalget en oversigt til de enkelte sogne som skal bruges ved budgetlægningen for 2018.
Provstiudvalget laver en oversigt over honorarerne for 2017.

8) Fordeling af overskud til nedsættelse af stifts-lån i Gladsaxe-omr. 1.530.790 kr.
Fordeles i to lige store dele.

9) Beslutning om restbeløbene af hhv. puljen til menighedsrådsvalg og aktivitets/vækstpuljen.
Restbeløbene fra de to puljer returneres til kommunen.

10) Konsekvenser for Præstebro kirke ved anlægsarbejder til busholdeplads og letbane.
Peter Senbergs orienterede.

11) Provstiudvalgets mødeplan 2017
Behandlet.

12) Forslag til velkomstmøde for nye menighedsrådsmedlemmer.
Behandlet.

13) Andre sager til orientering.
Stiftet har godkendt Provstiudvalskassens regnskab 2015.
Peter Senbergs orienterede fra møde med præsterne i Bagsværd om undervisning af konfirmander på kostskolen og kom med forslag om at udvide til to konfirmandhold, der undervises i lokaler på kostskolen. Det blev vedtaget at udgifter til dette vil blive taget af aktivitets-puljen.
Orientering om minikonferencen ”Fremtidens provsti” ved Mogens Kühn Pedersen.

14) Næste møde.
Onsdag den 1. februar 2017, kl. 17, provstikontoret.

15) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 21:00

Flemming Petersen
Lene Hesselballe
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs    

 

 

           

Provstiudvalgsmøde.

Onsdag d. 19. oktober 2016 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Randi Dufva, Lene Hesselballe, Hjørdis Kjærgaard, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Til punkt 9 deltog revisor Grethe Clausen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Herunder PU-kassens 3. kvartalsrapport.
Gennemgået.

3) PU-kassen, endeligt budget 2017.
Budget 2017 m. stemplet 19-10-2016 16:26 godkendt.

4) 5%-midler.
Gladsaxe ansøger om 314.506 kr. ved fratrædelse.
Lukket punkt. Provstiudvalget vil gerne se 3. kvartals-rapporten før man udtaler sig.

Præstebro ansøger om 445.000. – 1.090.000, fordelt således:
75.000 til undersøgelse af skaderne i kirkens  top.
370.000 til omfugning og saltskadebekæmpelse på den lave del af kirkens mure.
470.000 til renovering af klokketårn
175.000.til mur mod busterminal samt saltskadebekæmpelse på den lave mur mod Tornerosevej samt P-plads.
Der kan bevilges de 75.000. De øvrige skader må afvente en vurdering på provstesynet.

5) Haraldskirken, ny sternkant.
Provstiudvalget mener ikke at det fremsendte projekt er en tilstrækkelig løsning, og anmoder om stiftets udtalelse.
Søborg kirke, renovering af udvendige trapper.
Fremsendes med anbefaling til stiftet.

6) Præstebro kirke, spørgsmål til kirkegårdskonsulenten vedr. træpleje.
Besvaret af kirkegårdskonsulenten.
Besvarelsen fremsendt til sognet. Provstiudvalget har set den.

7) Nødpuljen 2016-17.
Spørgsmål om anvendelse.

I 2016 anvendes der midler af de 200.000 kr. til menighedsrådsvalget i Mørkhøj. Nødpuljen for 2017 afventer konkrete projekter.

8) Menighedsrådene og provstiudvalgene er ikke længere omfattet af indskydergaranti på 750.000.
Meddelelse fra kirkeministeriet den 30. august 2016 om at indskydergarantien på de 750.000 er bortfaldet. Provstiudvalget anbefaler at de likvide midler placeres i de finansielle institutioner SIFI. Kontoen i Alm. Brand lukkes.

9) Sognenes regnskaber 2015 revideret.
PU-kassens regnskab 2015 revideret.
Menighedsrådenes revisionsprotokoller er gennemgået.
PU-kassens revisionsprotokol gennemgået.

10) Velkomstmøde for nyvalgte menighedsråd.
Forslag fra provsten om afholdelse af velkomstmøde for de nyvalgte menighedsråd i forår 2017.
Formål: Introduktion til arbejdet i menighedsrådet. Drøftelse af samarbejde mellem sogne

11) Andre sager til orientering.

Peter Senbergs orienterede:


Der er bevilget endnu 2 mill. kr. fra A.P. Møller fonden til CFT. Muligvis færdigt i løbet af 2018.

Budget 2017. Mulig selvbudgettering i Gladsaxe kommune.
Gladsaxe kommune har d. 21.9.16. meddelt, at kommunen planlægger at overgå til selvbudgettering for budget 2017. Endelig beslutning træffes af byrådet d. 12.10.16. En overgang til selvbudgettering kan få konsekvenser for den kirkelige ligning i kraft af en forventet nedsættelse på ca. 462.000 kr. i 2017, jf. oplysninger fra Gladsaxe kommune.
Sagen drøftet. – Det er besluttet at håndtere nedsættelsen inden for det vedtagne budget for 2017. PU er opmærksom på de mulige følger m.h.t. en mulig efterregulering i den fremtidige budgetlægning.

Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning: Spørgsmålet tages op på budgetsamrådet i marts måned.

12) Næste møde.
Provstiudvalgsmøde onsdag den 30. november 2016 kl. 17, provstikontoret.

13) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 20:25


Flemming Petersen
Randi Dufva
Lene Hesselballe
Hjørdis Kjærgaard
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen 
Peter Senbergs

 

 

 

Provstiudvalgsmøde.

Onsdag d. 17. august 2016 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Randi Dufva, Lene Hesselballe, Morten Miland Samuelsen, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Afbud fra Flemming Petersen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Gennemgået.

3) Ny bygningssagkyndig til provstesyn?
Arkitekt Søren Rassov har bekræftet at han gerne fortsætter som bygningssagkyndig.

4) 5%-midler.
Intet.

5) Samarbejds- og udviklingspuljen. Ansøgning fra Præstebro og Lindehøj menighedsråd om 20.000 til koncerten Hva’ så Luther?
Ansøgningen er godkendt. Det er blevet meddelt at det planlagte ”Minikonfirmand Camp – en verden i verden”, var blevet aflyst pga. manglende tilslutning.

6) Præstebro ansøger om ændring af træpleje pga. kommunal busterminal, letbane m. station og ekspropriering i forbindelse med projekterne.
Træplejeplanen sendes til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten.

7) Budget 2017. Budgetskemaer udarbejdet.
Menighedsrådene skal bl.a. tage stilling til anvendelse af de ligningsmidler, der er til rådighed ud over de udmeldte driftsrammer.

8) Andre sager til orientering.
Gladsaxe kgd., kloaksagen, forsikringsspørgsmålet er sendt til afgørelse i kirkeministeriet.
Provsten har haft en drøftelse med Gladsaxe sogns me
nighedsråd om prioritering af anlægsopgaver.
Volontør til Tanzania: Henvendelse fra Danmission,  provstiudvalget har ikke hjemmel til at dække disse udgifter.
Minikonferencen ”Fremtidens provstiudvalg” har åbnet for tilmelding.


9) Næste møder.
Tirsdag den 6. september kl. 19 budgetsamråd i Herlev-området, Herlev sognehus kl. 19.
Onsdag den 7. september kl. 19 budgetsamråd i Gladsaxe-området, Mørkhøj kirke kl. 19.

10) Eventuelt.
Intet

Mødet slut kl. 20:40


Randi Dufva
Lene Hesselballe
Morten Miland Samuelsen
(Hjørdis Kjærgaard orlov 1/7 – 30/9)
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs        

 

       

Provstiudvalgsmøde.

Onsdag d. 22. juni 2016 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Randi Dufva, Hjørdis Kjærgaard, Ejvind Lynning, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Afbud fra Flemming Petersen. I mødet deltog desuden Lene Hesselballe. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Gennemgået.

3) Synsudskrifter.
Bagsværd, Gladsaxe, Gladsaxe kgd., Mørkhøj, Søborgmagle og Lindehøj.
Gennemgået. Når der er budgetmæssig dækning bliver der taget stilling til det.

Bemærkninger til enkelte sogne.

4) 5%-midler.
Haralds ansøger om dækning af udgifter på reparation af kloak, 49.375
Bevilget.
Bagsværd ansøger om midler på 16.955 til dækning af løn til konfirmandlærer på Bagsværd kostskole.
Bevilget.

5) Samarbejds- og udviklingspuljen.
Lindehøj og Præstebro ansøger om støtte til koncerten ”Alt om Luther – på 60 minutter”, kr. 25.000.
Imødekommet.
Gladsaxe og Præstebro ansøger om støtte til ”Minikonfirmand Camp – en verden i verden”, kr. 8.000.
Imødekommet.
Præstebro menighedsråd om støtte til koncerten ”Hva så Luther”, kr. 20.000.
Der henvises til at mindst endnu et menighedsråd mere skal stå bag ansøgningen.

6) Finansiering af udgifterne til teologisk rejse-kursus
Peter Senbergs orienterede, rejsekurset koster 175.000. Det bliver taget op på samrådet. 

7) Budget 2017.
Herunder godkendelse af PU-kassens budget 2017.
PU-kassens foreløbige budget 2017 (21-06-2016 12:16) godkendt.
Budgetter og projekter gennemgået.

8) Andre sager til orientering, ved Peter Senbergs:
Valgt kasserer i Søborgmagle Ejvind Lynning udtræder pr. 1. juli 2016 af provstiudvalget, idet han bliver medlem af en valgmenighed. Stedfortræder og valgt kasserer i Søborggård Lene Hesselballe indtræder i provstiudvalget. Peter Senbergs takkede Ejvind Lynning for sin indsats i provstiudvalget.

Meddelt fra Haderslev stift: Indskydergarantien på 750.000 er ved et bankkrak bortfaldet, idet et menighedsråd påstås at være at anse for en offentlig myndighed. Kammeradvokaten undersøger sagen.

Bekymringer i Præstebro omkring letbane, busholdeplads, nabogrund.

Tilsagn om yderligere penge til CFT kan først ventes efter næste møde i AP Møller-fonden i oktober.
Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision samt cirkulære om indsamling i kirkerne.

Morten Miland er præsterepræsentant i stedet for Hjørdis Kjærgaard under dennes orlov.

9) Næste møder.
PU-møde den 17. august 2017, provstikontoret kl. 17.
Budgetsamråd i Herlev området d. 6. september 2017, Herlev kirke kl. 19
Budgetsamråd i Gladsaxe-området d. 7. september 2017, Mørkhøj kirke kl. 19

10) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 20:15

Randi Dufva
Hjørdis Kjærgaard
Ejvind Lynning
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs               

 

 

Provstiudvalgsmøde

Tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Randi Dufva, Hjørdis Kjærgaard, Ejvind Lynning, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Kvartalsrapporter.
Gennemgået

3) Synsudskrifter.
Buddinge, Haralds, Herlev, Herlev-Birkholm kgd., Stengård,  Søborggård og Præstebro.
Gennemgået. Når der er budgetmæssig dækning bliver der taget stilling til det. H-B kgd.: PU er uforstående over for protokollens punkt 3 om udskiftning af stole til kr. 600.000 og ønsker en redegørelse.

4) 5%-midler.
Haralds ansøger om dækning af underskud på anlægsprojekter samt vandskade, i alt 92.620.
Beløbet bevilget.

Præstebro ansøger om midler på 66.316,50. Desuden søges om overførsel af 100.000 fra anlæg til drift.
Beløbet bevilget, overførslen imødekommet.

5) Samarbejds- og udviklingspuljen.
Ingen ansøgninger.

6) Herlev og Birkholm kirkegårde, godkendelse af ændringer og tilføjelser til gravstedsservitutter.
Godkendt.

7) Stengård ansøger om overførsel til drift.
Godkendt

8) Gladsaxe præstegård, fastsættelse af varmebidrag.
Godkendt

9) Gladsaxe kirke, forslag til præstetavler.
Fremsendes fra provstiudvalget med anmodning om en udtalelse fra de relevante konsulenter.

10) Gladsaxe kirkegård, overskridelse af anlægs-udgifterne.
Provstiudvalget er blevet orienteret om formandens og næstformandens møde med kirkegården. Gladsaxe’s regnskab 2015 sendes sammen med dokumenter vedrørende overskridelsen til revisor.

11) Lindehøj anmoder om tilladelse til ændring i driftsbudgettet.
Godkendt.

12) Budget 2017.
Driftsrammerne udmeldt den 31-03-2016.
Vi minder om at budgetterne skal være fremsendt til den 1. juni 2016.

13) Andre sager til orientering.
Intet.

14) Næste møder.
Onsdag den 22. juni, PU-møde, provstikontoret kl. 17.
Onsdag den 17. august PU-møde, provstikontoret kl. 17.

15) Eventuelt.
Intet.

Mødet slut kl. 19:55
Flemming Petersen
Randi Dufva
Hjørdis Kjærgaard
Ejvind Lynning
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs

 

 

 

Provstiudvalgsmøde

Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 17, provstikontoret.
Til stede: Peter Senbergs, Flemming Petersen, Randi Dufva, Hjørdis Kjærgaard, Ejvind Lynning, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Referat: Hans Bay-Petersen.

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2) Søborgmagle anmoder om fleksibilitet omkring anlægsprojekt.
Godkendes.

3) Præstebro om honorar til menighedsrådsposter.
Det godkendes at sognet honorerer formand og kontaktperson med hver 12.500.

4) Samarbejds- og udviklingspuljen.
Fællesgudstjeneste 2. pinsedag 2016, der ansøges om kr. 26.100.
Bevilget.
Ansøgning fra kommunikationsudvalget om kr. 20.000 til annonce-forsøg.
Bevilget.

5) Gladsaxe, ansøgning om nyt AV-udstyr, pro-jektor og fremvisningslærred i kirken.
Fremsendes til Helsingør stift med bemærkning om at projektoren må kunne placeres et andet sted end foran lysekronen. Der er økonomisk dækning for det foreslåede projekt.
Mogens Kühn Pedersen og Ejvind Lynning stemmer imod den økonomiske ramme.

6) Revisionens bemærkninger til kasseeftersyn 2015 i sognene.
Bemærkningerne til Haralds menighedsråd bedes uddybet af menighedsrådet.
 
7) PU-kassen, kasseeftersyn december 2015.
Årsregnskab 2015.
Kasseeftersyn, ingen bemærkninger.
PU-kassens regnskab 2015 stempel 17-02-2016 14:13 godkendt. Det bemærkes at ’minus’ foran de 1.039.908 i forklaringen side C-2 er forsvundet.

8) Udbud af provstirevisionen i 2016.
Samarbejdet meget tilfredsstillende.

9) Budget 2017.
Planlægning af samrådene.
Herunder revision af vedtægterne for samarbejde.
Drøftet. Materiale til samrådene udsendes.
Vedtægternes formulering diskuteret.

10) Andre sager til orientering.
Herlev menighedsråd har ansøgt om og fået tilladelse til overførsel fra anlæg til drift af 7.285 kr. Provstiudvalget har sendt forbedringsforslag vedrørende anlæg i kirkeregnskaber til kirkeministeriet og har fået positiv tilbagemelding om at forslaget tages op til behandling i erfagruppen. PU har udsendt vejledning om regnskabsafslutning til menighedsrådene. Orientering om undersøgelse af Folkekirkens Skoletjeneste 2014-2015. Erik Würtz Nielsen orienterer om Børnetjeneste. Orientering om CFT. Ekstrabladets akt-indsigt vedr. Gladsaxe præstegård.

11) Næste møder
Onsdag den 16. marts samråd i Herlev-området, budget 2017. Lindehøj kirke kl. 19
Torsdag den 17. marts samråd i Gladsaxe-området, bud-get 2017. Søborg kirke kl. 19.
Tirsdag den 3. maj ordinært PU-møde. Søborg sognehus kl. 17.

12) Eventuelt
Intet.

Mødet slut kl. 20:15 

Flemming Petersen
Randi Dufva
Hjørdis Kjærgaard
Ejvind Lynning
Erik Würtz Nielsen
Mogens Kühn Pedersen
Peter Senbergs               

Kalender

Ingen begivenheder fundet.